• 32 273 82 97

Akcyza na węgiel

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie dokumentowania obrotu wyrobami akcyzowymi, obejmująca również wyroby węglowe. Zgodnie z nią - pośredniczące podmioty węglowe będą musiały wypełniać dodatkowe obowiązki formalne. Nowela rozszerzyła zakres obowiązków ciążących na nich o konieczność złożenia dodatkowych oświadczeń w terminie 14 dni, o wyborze urzędu celnego w przypadku, gdy wykonywane są czynności lub zaistnieją stany faktyczne podlegające opodatkowaniu na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych oraz identycznie w przypadku gdy zaprzestał swojej działalności.

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, powinna zawierać następujące dane:

  1. Ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach.
  2. Datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy.
  3. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy.
  4. Datę wystawienia dokumentu dostawy albo innego dokumentu zastępującego dokument dostawy i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego wyroby te zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinna zawierać dane dotyczące wyrobów węglowych:

  1. Użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1.
  2. Użytych do celów nieobjętych zwolnieniem – w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.