• 32 273 82 97

WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI WĘGLA

Znajomość i wizerunek firm branży węglowej oraz postrzeganie węgla jako surowca i produktu” – to tytuł kolejnej już edycji badania przygotowanego przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla  przy współpracy z TNS Polska. Nadrzędnym celem inicjatywy było poznanie skojarzeń, jakie nasuwają się Polakom po usłyszeniu terminów: węgiel kamienny i branża węglowa. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 osób.

Trzy pierwsze skojarzenia respondentów dotyczące węgla kamiennego to energia, ciepło, ogrzewanie (32%); kopalnie (17%) i kolor czarny (13%). Skojarzenia związane z powyższym terminem przeważnie mają charakter pozytywny lub neutralny. Negatywnego wydźwięku nabierają hasła: czad, zanieczyszczenie powietrza (7%); szkody górnicze (5%). Oprócz tego branża węglowa kojarzy się Polakom przede wszystkim z kopalniami (34%).W drugiej kolejności z górnikami, ich kulturą oraz tradycjami (25%) oraz Górnym Śląskiem (23%). Wśród konotacji Polaków dotyczących branży węglowej przeważają te o pozytywnym lub neutralnych wydźwięku.

W tym roku 40% badanych deklaruje, że ogrzewa swoje gospodarstwo domowe paliwem stałym, a więc węglem kamiennym, brunatnym, koksem lub brykietami węglowymi. To o 7 punktów procentowych mniej niż przed rokiem. Korzystanie z tego typu źródła energii jest najpowszechniejsze wśród mieszkańców wsi. Maleje wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania.

Cena (czyli koszty zakupu i transportu), kaloryczność (efekt energetyczny) oraz odległość do składu opałowego to trzy najważniejsze czynniki wyboru przy zakupie paliwa stałego. Czynniki te wskazało odpowiednio 84%, 63% i 38% badanych.

Badanie jednoznacznie wskazało, że trzy najważniejsze czynniki mogące skłonić użytkowników pieców na paliwo stałe do zmiany tego źródła związane są z kosztami takiego działania. Na zmianę zdecydowałoby się aż 49% badanych – pod warunkiem jednak, że koszty byłyby identyczne (49%). Podobnie wielu zainteresowanych podjęłoby się zamiany, gdyby poprawiła się ich sytuacja finansowa gospodarstwa (40%) i pojawiły się zachęty finansowe do wymiany urządzeń (40%). Niestety ostatnim z argumentów była ekologia i ochrona powietrza – 23%.